jerp

Regulamin świadczenia usługi monitoringu floty w jERP™

Regulamin świadczenia usług monitoringu pojazdów oraz wspierania sprawozdawczości podatkowej z ich użytkowania przy pomocy systemu jERP™ i aplikacji jFleet™ z wykorzytsaniem lokalizatorów GPS OBDII TTS BOX

(w przypadku gdy nie została zawarta odrębna umowa na świadczenie usług w wariantach “umowa 12 miesięcy” i “umowa 24 miesiące”)

§1 Świadczenie usług

1. Przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych o położeniu geograficznym pojazdów, w których uprzednio zamontowano lokalizatory GPS OBD2 TTS BOX zwane w dalszej części regulaminu lokalizatorem lub lokalizatorami.

2. Usługi są świadczone z wykorzystaniem systemu jERP™ i dedykowanej aplikacji jFleet™, do których loguje się usługobiorca drogą elektroniczną.

3. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawcą jest operator platformy aplikacji jERP™ udostępnianej usługobiorcom poprzez zabezpieczone strony internetowe oraz aplikację mobilną jFleet™ z chmury serwerów platformy jERP™, na której jest ona umieszczona.

5. Usługobiorcą jest dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wykupił usługę u usługodawcy.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług usługodawcy.

7. Usługi są świadczone w dwóch wariantach "umowa 12 miesięcy" lub "umowa 24 miesiące" w abonamencie opłat miesięcznych. Usługa może być opłacona jednorazowo.

§2 Zasady świadczenia usług

1. Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane przesyłane przez lokalizatory zainstalowane w pojazdach i innych obiektach ruchomych usługobiorcy w celu ich obróbki i realizacji usługi monitoringu pojazdów oraz wspierania sprawozdawczości podatkowej z ich wykorzystania.

2. Zasady przesyłania danych z lokalizatorów, ich zakres i treść oraz terminarz dostarczania na serwer jest zgodny z ich wewnętrznym oprogramowaniem i możliwościami systemu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych z lokalizatora GPS odbywa się tak długo, jak długo jest on aktywny w bazie danych usługobiorcy. Po tym okresie wszelkie dane odebrane z lokalizatora GPS są usuwane z baz danych usługodawcy.

3. Usługobiorca upoważnia usługodawcę do przetwarzania i składowania wszelkich danych, jakie są potrzebne do prawidłowego świadczenia usługi w okresie objętym aktywnością lokalizatora GPS.

4. Usługodawca udostępnia usługobiorcy dedykowaną instancję systemu jERP™ oraz indywidualny login i hasło administratora floty, potrzebne do zalogowania się w systemie monitoringu pojazdów usługodawcy i tworzenia oraz zarządzania kontami pracowników i flotą pojazdów. 5. Wszelkie dane udostępniane są za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki internetowej.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług potrzebnych na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych systemu informatycznego oraz w sytuacjach wystąpienia awarii sieci energetycznej lub sieci internetowej.

7. Usługobiorca nie może w żaden sposób ingerować w lokalizator, który nie jest jego własnością. Lokalizatory z których raz usunięto kartę GMS SIM muszą ponownie zostać skonfigurowane przez ich producenta przed ponownym aktywowaniem ich w systemie jERP™ jFleet™.

8. Jeżeli usługobiorca korzysta z abonamentu zawierającego opłatę za transmisję danych oraz abonament wynajmu urządzenia wraz z kartą GSM SIM usługodawcy, to nie może używać karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze poza nim, demontować jej, ani przenosić jej do innych urządzeń elektronicznych. W przypadku złamania tej zasady, usługobiorca jest zobowiązany ponieść wszelkie dodatkowe koszty transmisji danych wynikające z takiego działania.

9. Jeżeli usługobiorca korzysta z abonamentu nie zawierającego transmisji danych oraz abonamentu wynajmu urządzenia wraz kartą GSM SIM usługodawcy, a urządzenia są jego własnością, to może używać karty GSM SIM zainstalowanej w lokalizatorze poza nim, demontować ją oraz przenosić ją do innych urządzeń elektronicznych. W takim przypadku usługobiorca jest zobowiązany poinformować usługodawcę o powodach takiej decyzji oraz usunąć z karty wszelkie dane dotyczące zestawionego połączenia karty GSM SIM z systemem jERP™,a w szczególności ponieść wszelkie koszty, które mogłyby wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z takiego działania.

10. Usługodawca udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie lokalizatory GPS na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. W razie konieczności naprawy uszkodzonego lokalizatora GPS usługobiorca ma obowiązek dostarczyć urządzenie usługodawcy na własny koszt. Ewentualne koszty demontażu i ponownego montażu lokalizatora GPS w pojeździe ponosi usługobiorca.

11. W uzasadnionych przypadkach, usługodawca może przesłać na prośbę usługobiorcy lokalizator GPS na wymianę w miejsce uszkodzonego urządzenia. Jeżeli usługodawca wyśle lokalizator GPS na wymianę to usługobiorca ma obowiązek odesłać uszkodzone urządzenie w terminie nie dłuższym niż 10 dni od chwili wysłania nowego lokalizatora. Dowodem na przesłanie lokalizatorów GPS jest pokwitowanie odebrania przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.

12. Jeżeli usługobiorca nie odeśle wymienionego lokalizatora GPS usługodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania lokalizatora na wymianę, usługodawca ma prawo zablokować dostęp do konta usługobiorcy do czasu odesłania lokalizatora GPS.

13. Jeżeli usługobiorca nie odeśle wymienionego lokalizatora w ciągu 21 dni, usługodawca ma prawo obciążyć usługobiorcę kwotą w wysokości 600 PLN netto za każdy lokalizator GPS. Podane kwoty usługodawca ma prawo też potrącić z opłat abonamentowych wniesionych przez usługobiorcę, co w konsekwencji skutkować może skróceniem okresu aktywności konta usługobiorcy.

14. Zapisy artykułów §2.11, §2.12 i §2.13 mają też zastosowanie w sytuacji, gdy usługobiorca nie wymienił przesłanych lokalizatorów GPS i jest tylko w ich posiadaniu.

§3 Obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowego gromadzenia i prezentowania danych, a także utrzymywania systemu jERP™ w zgodzie z obowiązujacymi przepisami wynikajacymi z USTAWY o rachunkowowści z dnia 29 września 1994 wraz z jej późniejszymi zmianami.

2. Gromadzenie danych polega na odbieraniu ich z lokalizatorów za pośrednictwem systemu GSM i zapisywaniu ich w bazie danych.

3. Udostępnianie danych polega na utrzymaniu dostępności do platformy aplikacji jERP™ z danymi i programem udostępniającym te dane drogą elektroniczną oraz na utrzymaniu prawidłowego działania platformy aplikacji jERP™ udostępniającej i przetwarzającej dane. 4. Funkcje dostępne w systemie monitoringu zależne są od posiadanego lokalizatora GPS oraz od wersji oprogramowania systemu OBD2/EOBD pojazdów użytkowanych przez Usługobiorcę.

5. Lokalizator GPS OBD2 TTS-BOX w zakresie odczytu i przesyłania danych pozyskiwanych z systemów elektronicznych pojazdu, określonych wg SAE J1979(parametry rzeczywiste, kody usterek DTC, numer nadwozia VIN itp.), współpracuje z pojazdami wyposażonymi w system OBD2/EOBD, który spełnia wymagania normatywne w zakresie komunikacji diagnostycznej, realizowanej według standardów: ISO9141-2, ISO14230 lub ISO15765 z wykorzystaniem 16-pinowego złącza diagnostycznego, zgodnego z SAE J1962 - type A. W przypadku pojazdów niezgodnych z ww. standardami (pojazdy wyprodukowane przed 2001 rokiem lub nowsze, ale niekompatybilne) zakres odczytywanych danych może być ograniczony lub w ogóle ich odczyt może okazać się niemożliwy. Praca urządzenia wówczas również jest możliwa, ale sprowadza się wyłącznie do przesyłania informacji o lokalizacji GPS, a jego aktywność (uruchamianie się i wyłączanie) bazuje na analizowaniu poziomów napięcia zasilania dostępnego w złączu diagnostycznym.

6. System prezentacji danych dostępny z serwera usługodawcy udostępniany jest w stanie „jaki jest” i w związku z jego rozwojem może podlegać zmianom w trakcie jego wykorzystywania przez Usługobiorcę.

§4 Obowiązki usługobiorcy

1. Usługobiorca jest zobowiązany do prawidłowej instalacji lokalizatora w pojeździe. Za prawidłową instalację rozumie się instalację lokalizatora w złączu diagnostycznym OBD2 pojazdu, potwierdzoną przez lokalizator świecącymi kontrolkami led. Każdy lokalizator jest wyposażony w etykietę opisujacą symbolicznie oznaczenia sygnalizacji.

2. Jeżeli usługobiorca korzysta z abonamentu zawierającego koszty transmisji danych (w lokalizatorze zainstalowana jest karta GSM SIM będąca własnością usługodawcy), a model lokalizatora posiada anteny/antenę zewnętrzną, usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego montażu anteny/anten GSM/GPS w taki sposób, aby zapewnić prawidłową łączność lokalizatora z siecią GSM i satelitami GPS.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z utratą lub zniszczeniem karty GSM SIM zainstalowanej w lokalizatorze w przypadku gdy karta GSM SIM jest własnością usługodawcy.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z utratą lub zniszczeniem lokalizatora w przypadku gdy nie jest on własnością usługodawcy.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploatowania lokalizatora. W szczególności: - Nie używać lokalizatora w działalności niezgodnej z prawem - Nie używać karty GSM SIM zainstalowanej w lokalizatorze i innych urządzeniach w przypadku gdy karta GSM SIM jest własnością usługodawcy.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim jakie mogą powstać w wyniku niezgodnego z prawem lub celem zastosowania lokalizatorów i danych przez nie zebranych.

2. Usługodawca nie odpowiada za kompletność dostarczonej mapy elektronicznej na której prezentowane są dane lokalizacyjne. Nie odpowiada też za okresowy brak dostępu do podkładów mapowych oraz za opóźnienia w jej dostarczeniu.

3. Usługodawca nie odpowiada za problemy z użytkowaniem systemu wynikające z niedostępności sieci internetowej po stronie usługobiorcy.

4. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z okresowych awarii jakie mogą wystąpić po stronie usługodawcy w postaci awarii serwerów, przerw w dostawie prądu czy przerw w dostępie do sieci Internet czy satelitów GPS.

5. Usługodawca nie odpowiada na problemy w transmisji danych z lokalizatorów GPS na serwer usługodawcy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sieci GSM czy satelitów GPS. W szczególności nie odpowiada za awarie i takie zmiany w konfiguracji sieci GSM, które uniemożliwiają prawidłową transmisję danych.

6. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnego działania oprogramowania lokalizatorów GPS i/lub oprogramowania serwerowego. Cały system dostarczany jest usługobiorcy w stanie „jaki jest”. W szczególności usługodawca nie odpowiada za skutki prawne i faktyczne za czynności jakie wykonał usługobiorca na podstawie danych pobranych z systemu monitoringu.

7. Usługodawca nie odpowiada za braki w danych spowodowane zdarzeniami losowymi lub okolicznościami technicznymi na jakie nie ma wpływu. Są to w szczególności: - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sieci GSM - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu systemu GPS - awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej - okoliczności gwałtownych zjawisk naturalnych mogące zakłócić działanie systemu - zakłócenia energetyczne pojawiające się w instalacji elektrycznej pojazdu i mające wpływ na stabilna pracę lokalizatora - nieprawidłowy montaż lokalizatora - awarię lokalizatora GPS - uszkodzenie lub nieprawidłowe położenie anteny GPS - zakłocenia generowane przez obiekty specjalne mijane przez pojazd w trakcie eksploatacji, a zakłócające lub uniemożliwiające pracę urzędzań GPS i GSM.

§6 Opłaty

1. Opłaty za świadczenie usług przez usługodawcę wnoszone są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej usługodawcy. Cennik ten jest powiązany ze sklepem internetowy usługodawcy.

2. Cena zakupu lokalizatora GSM wraz z okablowaniem i odpowiednimi konwerterami opłacana jest na podstawie odrębnej faktury.

3. Faktury dostarczane są drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez usługobiorcę, na co usługobiorca wyraża zgodę.

4. Przesłanie drogą elektroniczną faktury uważane jest za jej prawidłowe dostarczenie.

5. Nie wniesienie opłaty za wszystkie aktywne lokalizatory GPS znajdujące się na koncie usługobiorcy w wyznaczonym terminie powoduje zablokowanie dostępu do programu udostępniającego dane oraz wstrzymanie przyjmowania i rejestracji danych lokalizacyjnych. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej to termin wniesienia opłaty abonamentowej wypada co wyznaczony okres zgodny z wybranym planem abonamentowym w dniu zakupu pierwszego lokalizatora GPS aktywnego na koncie usługobiorcy.

6. Jeżeli zakup lokalizatorów GPS i/lub abonamentów dokonany był za pośrednictwem firmy trzeciej (pośrednika) a pośrednik nie wywiązał się ze zobowiązania w stosunku do usługodawcy, zastosowanie ma punkt §6.5 niniejszego regulaminu. Oznacza to możliwość wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług do czasu uregulowania zobowiązania wobec usługodawcy.

7. Odblokowanie dostępu do systemu nastąpi po wniesieniu wszystkich zaległych opłat oraz odpowiedniej opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.

8. W przypadku gdy usługobiorca posiada kilka lokalizatorów GPS aktywowanych w różnych terminach, opłata naliczana jest na dzień aktywowania pierwszego z nich. Opłata za lokalizatory aktywowane później naliczana jest proporcjonalnie do pozostałego okresu działania.

9. Nie jest możliwe dokonanie opłaty tylko za część lokalizatorów GPS będących aktywowanych na koncie usługobiorcy.

10. Usługobiorca, który dokonał zakupu w sklepie internetowym usługodawcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego lokalizatora GPS w ciągu 30 dni od dnia zakupu. W takim wypadku zwrot odbywa się na zasadach opisanych na stronie https://www.dongle.site.

11. Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru należy odesłać go na adres usługodawcy wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym informację o podjętej decyzji zwrotu towaru.

12. Zmiana planu abonamentowego możliwa jest tylko z dniem rozpoczynającym nowy okres abonamentowy.

13. Na jednym koncie znajdować się mogą lokalizatory GPS opłacane zgodnie z jednym, wybranym planem abonamentowym.

14. Jeżeli usługobiorca zalega usługodawcy z opłatami abonamentowymi więcej niż 3 dni robocze, usługobiorca ma prawo dokonać dezaktywacji lokalizatorów GPS z nieopłaconego konta a dane usunąć ze swojego serwera.

15. Przechowywanie i przetwarzanie danych odebranych z lokalizatorów GPS kończy się z chwilą dezaktywacji ostatniego z nich. Likwidacja konta odbywa się więc w związku z nieopłaceniem kolejnego okresu abonamentowego lub na wniosek usługobiorcy zgłoszony mailem i podpisany cyfrowo.

16. Po zakończeniu świadczenia usług dane są usuwane z systemu informatycznego usługodawcy i nie mogą być ponownie udostępniane.

§7 Postanowienie końcowe

1. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.

2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby usługodawcy.powrót